MAIS

  • modulárny akademický informačný systém. Dostupné rozhrania systému:

ŠTUDENT | PEDAGÓG | REFERENT | VEREJNÝ PORTÁL

MAIS rieši kompletné spracovanie dát na univerzite. Zodpovedá aktuálnej legislatíve.


Informácia pre novoprijatých študentov:

Návod na samoobslužnú aktiváciu konta a získanie prístupových údajov do MAISu a Office365.

Kontá prijatým študentom, ktorí uhradili zápisné a platba je spárovaná v systéme MAIS, budú vytvárané najskôr v priebehu mesiaca august.

Potvrdiť nastúpenie na štúdium (elektronická návratka) a údaje k úhrade zápisného, prípadne školného za štúdium, nájdete aj v rozhraní e-prihlášky. V E-prihláške je viditeľné tiež, či máte spárovanú platbu v MAIS v prípade úhrady.

AKTIVÁCIU svojho konta môžete vykonať podľa návodu na nasledovnom odkaze:

Prvé prihlásenie do Microsoft365

Pokiaľ Vám nenájde prihlasovacie meno, nie ste stále importovaný v systéme MAIS ako študent. Vyskúšajte prihlásenie podľa návodu znovu o 24 hodín.

Po aktivácii účtu a po prihlásení sa do Office 365 sa skúste prihlásiť aj do MAISu: https://mstudent.szu.sk

Vaše prihlasovacie údaje do MAIS budú v tvare: „vaše prihlasovacie meno“ (bez @studentszu.sk) a heslo také ako si vytvoríte pri aktivácii účtu cez Office 365. V prípade, ak by prihlásenie nebolo úspešné (synchronizácia údajov), vyskúšajte sa znovu prihlásiť po cca 60 minútach. V prípade problémov kontaktujte podporu na e-mail mais@szu.sk.

Návod na vytlačenie žiadosti o ISIC kartu (príp. kartu externého študenta) a doplnenie fotografie do profilu.

Fotografiu do MAIS rozhrania e-prihlášky alebo MAIS študent je potrebné nahrať do 9. augusta 2024. Následne budú skontrolované a posielané na výrobu kariet.

V prípade problémov s nahratím fotografie môžete fotografiu aj s Vašimi iniciálami poslať na e-mail mais@szu.sk. Ak bude fotografia použiteľná, bude nahratá do systému a dostanete spätnú väzbu.

O ISIC kartu (prípadne kartu externého študenta) musíte požiadať elektronicky. Uchádzači môžu po nahratí fotky požiadať o kartu priamo cez portál e-prihláška s použitím prihlasovacích údajov uchádzača (Vaše prihlášky – Stav – Žiadosť o preukaz študenta). Žiadosť o ISIC (prípadne kartu externého študenta) je možné vytlačiť po prihlásení sa.

Krok 1: Cez osobné údaje vložte požadovaný formát fotky.

Len malé upozornenie: Univerzita nie je sociálna sieť. Preukaz študenta je oficiálny doklad a aj fotografia musí byť taká, aby bolo možné jej majiteľa identifikovať. Preto Vás prosíme, aby ste do systému vkladali fotografie, ktoré sú podobné ako máte na občianskom preukaze (myslíme rozloženie pomeru hlavy a pozadia). Fotografia nesmie byť čiernobiela. Ďakujeme za porozumenie.

Krok 2: Kliknutím na „Vaše prihlášky“ zobrazí obrazovka s prihláškou (prihláškami).

Krok 3: Kliknite na políčko „Stav“ pri podanej prihláške a kliknutím na „Žiadosť o preukaz študenta“ sa vygeneruje žiadosť o kartu.

Prípadne je možné vygenerovať Žiadosť o preukaz študenta aj cez už vytvorené konto študenta v rozhraní MAIS študent. Kontá študentov budú vytvárané najskôr od 1. augusta 2024 po uhradení zápisného študentom. Po podaní žiadosti o študentskú kartu si potrebné dokumenty vytlačte, podpíšte a prineste na zápis (neposielajte e-mailom). Bez dokumentov vám nebude karta vydaná!

Krok 1: Prihláste sa do rozhrania študent. Stlačte „Profil“ v pravom hornom rohu obrazovky.

Krok 2:  Zobrazia sa Vaše „Osobné nastavenia“. Na spodku okna nájdete tlačidlo „Žiadosť o preukaz“. Ak už máte v systéme fotografiu (tú vidíte na obrazovke), môžete si žiadosť vytlačiť, podpísať a zobrať si ju so sebou na zápis. Ak nemáte fotografiu, tak Vás systém na to upozorní. Fotografiu si samozrejme môžete zmeniť.

Krok 3: Pripravte si fotografiu v požadovanom formáte. Pre spracovanie fotiek na preukaz je odporúčaný formát v pomere 30:35 (šírka : výška). Fotografia musí obsahovať fotku tváre, minimálne 60% z celkovej veľkosti fotografie a odporúčané je svetlé pozadie. Povolené formáty sú jpeg, jpg a png. Veľkosť súboru nesmie presiahnuť 500kB!

Krok 4: Stlačte tlačidlo „Settings“ na ľavej strane obrazovky osobných nastavení.

Stlačte prehľadávať a vložte fotografiu, ktorú ste si pripravili. Ak bude všetko v poriadku, stlačte „Potvrď zmeny“, ak nie systém Vás upozorní, kde je chyba a fotku si prerobte podľa pokynov. Následne sa vráťte do svojich osobných nastavení (už tam uvidíte vloženú fotografiu) a stlačte tlačidlo „Žiadať o preukaz“.


Ukončenie štúdia

Ak budete mať v systéme zaevidovanú udalosť o ukončení štúdia (aj prerušenia) je prihlásenie do MAISu zablokované. V prípade, že si chcete uchovať informácie o prehľade absolvovaných predmetov štúdia (výpis výsledkov štúdia), je potrebné tak urobiť ešte pred ukončením štúdia.

Požiadavky

Rozhranie Študent je kompatibilné so všetkými internetovými prehliadačmi, ale doporučujeme Mozilla Firefox.
Rozhrania Pedagóg a Verejný portál sú plne funkčné len v prehliadači Mozilla Firefox.
V prehliadači je potrebné mať povolené: cookies, vyskakovacie okná a java script.


Popis rozhraní:

Študent – Študent si cez internet podá žiadosť o zápis predmetov do študijného plánu, môže kontrolovať svoje študijné výsledky aj v už ukončených štúdiách. Tiež vidí svoj rozvrh a odporúčaný študijný plán. Cez rozhranie sa prihlasuje na termíny skúšok a vyberá si tému záverečnej práce. Môže si podať žiadosť o ubytovanie, vyplniť anketu, má prehľad o financiách – štipendiách, poplatkoch, variabilných a špecifických symboloch. Nosné funkcionality ponúkajú aj tlačové zostavy (napr. tlač rozvrhu, tlač absolvovaných predmetov, zápisného listu) alebo možnosť exportu do iCal. Verzia pre mobilné zariadenia ponúka pohodlné ovládanie aj na malom priestore so zachovaním všetkých funkcionalít.

Pedagóg – Rozhranie zahŕňa dva veľké celky: agendu pedagóga s menu pre evidenciu hodnotenia predmetov, termíny na skúšky a záverečné práce a prípravu podkladov, v ktorej správcovia fakúlt alebo katedier, resp. poverené osoby pripravujú a spravujú predmety, predzápisy a zápisy na predmety, študijné programy a odporúčané študijné plány, evidujú rozvrh a spravujú agendu okolo štátnych skúšok. Na tento základ nadväzujú ostatné funkcionality – správa študentských ankiet, možnosť zverejňovať oznamy v rozhraniach, tvorba tlačových zostáv, štatistické prehľady pre vedenie fakulty, prehľad rozvrhu a výpožičiek pedagóga.

Referent – Študijné referentky riadia celú administratívu akademického života študenta. Ten začína spracovaním podanej prihlášky a riadením celého prijímacieho konania – od vytvorenia termínov pre prijímacie skúšky cez zápis výsledkov na nich a vystavenie poradia prijatých až po odvolania a spracovanie prijatých návratiek od budúcich študentov. Po hromadnom preklopení do nového akademického roka a zápise do ročníka nasleduje zápis predmetov do študijných plánov, generovanie štipendií, evidencia prestupu, prerušenia, zmeny študijného programu, mobility a iných udalostí štúdia, kontrola splnenia podmienok na postup do ďalšieho semestra a ďalšie. Okrem systémom ponúkaných tlačových zostáv si vie referent vytvoriť tlačovú zostavu podľa požiadaviek prakticky zo všetkých údajov, ktoré o sú v MAIS o študentovi a jeho štúdiu vedené. Pomerne veľkou časťou agendy je aj financovanie štúdia, importy výpisov, ich párovanie, prehľady platieb a neplatičov a správa štipendií vrátane reportov pre štátnu pokladnicu. Pri končiacich ročníkoch sa spracováva agenda okolo absolventských dokladov – diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške. MAIS generuje štatistiky vyžadované rezortným Ministerstvom, resp. jeho organizáciami (CRŠ, ÚIPŠ).

Univerzity s vlastnými ubytovacími kapacitami využívajú aj časť Ubytovanie. Umožňuje podávanie žiadostí o ubytovanie cez internet študentom alebo priamo referentom, stanovenie kritérií na ubytovanie, riadenie financovania – platieb za ubytovanie, spracovanie rebríčka, evidenciu pokút, pochvál, pokarhaní a to aj medziročne tak, aby referent aj študent mali prehľad o ubytovaní za celé štúdium.